Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De website IKWILEENHORECAZAAK.BE is eigendom van bvba Horeca Partners met zetel te 2018 Antwerpen (België), Desguinlei 184, ondernemingsnummer BE 0870617164 (hierna “Horeca Partners”), Vergunning vastgoedmakelaar-bemiddelaar: BIV 507913, toegekend in België.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Horeca Partners zijn de hierna vermelde voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op ieder gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE door een derde (hierna “Gebruiker” of “Gebruikers”). Door IKWILEENHORECAZAAK.BE te gebruiken, verklaart de Gebruiker zich stilzwijgend en onherroepelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

De toepassing van Algemene Voorwaarden van Gebruikers van IKWILEENHORECAZAAK.BE kan op geen enkele manier aanvaard worden en wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

Horeca Partners kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen voor zover de wijziging betrekking heeft op niet essentiële elementen. Horeca Partners adviseert de Gebruiker om de Algemene Voorwaarden die tevens beschikbaar zijn op IKWILEENHORECAZAAK.BE regelmatig te raadplegen.

Artikel 2 – Gebruik en werking van IKWILEENHORECAZAAK.BE

IKWILEENHORECAZAAK.BE is een advertentiewebsite gericht op partijen die een horecaonderneming willen overdragen of overnemen dan wel een horecapand willen verkopen / verhuren of aankopen / huren.

Advertenties gepubliceerd op IKWILEENHORECAZAAK.BE zijn louter informatief en kunnen onmogelijk worden beschouwd als een bindend aanbod.

Eventuele publiciteit op IKWILEENHORECAZAAK.BE weerspiegelt geen standpunt van of binding met Horeca Partners.

Horeca Partners behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen aan de vorm en de inhoud van IKWILEENHORECAZAAK.BE.

Horeca Partners raadt alle Gebruikers van IKWILEENHORECAZAAK.BE aan om professionele begeleiders te raadplegen alvorens tot een overname te beslissen.

Artikel 3 – Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht en sui generis databankenrecht, met betrekking tot de volledige inhoud, structuur, programmatie en vormgeving van IKWILEENHORECAZAAK.BE komen uitsluitend toe aan Horeca Partners en haar licentiegevers.

De wettelijke bepalingen inzake auteursrecht zoals bedoeld in boek XI, artikel XI.164 – XI.293 Wetboek Economisch Recht en inzake het sui generis databankenrecht zoals bedoeld in boek XI, artikel XI.305 – XI.318 Wetboek Economisch recht zijn van toepassing.

Het is verboden IKWILEENHORECAZAAK.BE geheel of gedeeltelijk te reproduceren alsook in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantiële stukken van de via IKWILEENHORECAZAAK.BE beschikbare databank te kopiëren.

Het maken van een hyperlink naar de startpagina http://www.ikwileenhorecazaak.be is toegelaten, tenzij in geval van uitdrukkelijk verzet van Horeca Partners. Het is verboden om een hyperlink te leggen naar een andere pagina dan de startpagina (homepage) tenzij mits uitdrukkelijke toelating van Horeca Partners.

Artikel 4 – Gebruikersgegevens

De door Gebruikers via IKWILEENHORECAZAAK.BE aangeboden gegevens, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, gegevens, foto’s, video’s, boodschappen en eender welke andere vorm van informatie, (hierna “Gebruikersgegevens”) blijven steeds eigendom van de Gebruiker. De Gebruiker kent Horeca Partners een kosteloos, niet-exclusief en wereldwijd recht toe om de Gebruikersgegevens te gebruiken en te publiceren op IKWILEENHORECAZAAK.BE.

Horeca Partners kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er verlies van Gebruikersgegevens zou optreden. De Gebruiker is er zelf verantwoordelijk om de nodige back-ups te nemen van alle Gebruikersgegevens.

De Gebruikersgegevens vallen onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de respectievelijke Gebruiker en kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Horeca Partners, noch van diens verwante ondernemingen, leidinggevenden, werknemers en/of partners. In het bijzonder biedt Horeca Partners geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de Gebruikersgegevens.

De Gebruiker verklaart dat op de Gebruikersgegevens geen rechten van derden rusten die het gebruik ervan door Horeca Partners onrechtmatig maken en dat de Gebruikersgegevens niet strijdig zijn met enige wettelijke verplichting. De Gebruiker vrijwaart Horeca Partners voor alle aanspraken van derden die zouden voortvloeien uit het gebruik en de publicatie van de Gebruikersgegevens door Horeca Partners. Alle vergoedingen verschuldigd aan derden in verband met het gebruik van de Gebruikersgegevens, zoals onder meer doch niet limitatief vergoedingen uit hoofde van auteursrechten, vallen volledig ten laste van de Gebruiker.

Horeca Partners is op geen enkele wijze verplicht om de inhoud van de Gebruikersgegevens te controleren. Horeca Partners behoudt zich wel het recht voor om Gebruikersgegevens te controleren, te deactiveren, te verwijderen of te weigeren in de volgende gevallen:

 • Een advertentie heeft betrekking op een reeds overgedragen onderneming of een reeds verkocht of verhuurd horecapand.
 • Een advertentie, of een onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de beschrijvende tekst) is in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
 • Een of meerdere foto´s stellen het project niet expliciet voor of tonen een project dat slechts op de achtergrond staat.
 • Een advertentie vermeldt het adres van een andere internetsite.
 • Een advertentie is fout, met name met betrekking tot de ligging.
 • Een advertentie is onwettelijk of in strijd met de rechten van derden.

Horeca Partners aanvaardt geen informatie op haar website met een politieke boodschap noch met een beledigende inhoud.

Horeca Partners wil enkel ondernemen op een moreel verantwoorde wijze. Daarom wordt geen opname op haar website aanvaard van informatie met betrekking tot of kunnen aanzetten tot pornografie, prostitutie, discriminatie of racisme, illegale drugs of medicijnen, illegale wapens, illegale software, illegale
muziek of alle andere vormen van illegale activiteiten.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Horeca Partners stelt alles in het werk om te voorzien in een continue toegang van de Gebruiker tot IKWILEENHORECAZAAK.BE maar stelt geen enkele garantie ten aanzien van de beschikbaarheid. Indien onvoorziene omstandigheden, storingen, onderbrekingen of noodzakelijk onderhoud, IKWILEENHORECAZAAK.BE ontoegankelijk of slechts gedeeltelijk toegankelijk maken, kan Horeca Partners hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De Gebruiker erkent te weten dat hij IKWILEENHORECAZAAK.BE op eigen risico gebruikt en Horeca Partners geenszins aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die de Gebruiker zou lijden door het gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE.

Horeca Partners neemt geen aansprakelijkheid aan betreffende de inhoud van de aangeboden of de aangevraagde informatie, met inbegrip van doch niet beperkt tot Gebruikersgegevens. Horeca Partners kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voor de Gebruiker die zou
voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie of beslissingen die de Gebruiker heeft genomen op basis van dergelijke informatie.

Artikel 6 – Vergoeding

Als tegenprestatie voor de plaatsing van een advertentie betaalt de Gebruiker een vergoeding per advertentie.

De Gebruiker mag zijn advertentie niet wijzigen door een bepaald type aanbieding te vervangen door een andere. Hij moet in dit geval een nieuwe advertentie plaatsen aan het tarief dat van kracht is voor de gekozen tarifering.

Wanneer de Gebruiker zijn advertentie vervroegd verwijdert van de website, heeft hij geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

Artikel 7 – Geen herroepingsrecht

Indien de Gebruiker een consument is, geeft de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming aan Horeca Partners om na het sluiten van de overeenkomst de advertentie onmiddellijk te publiceren. De Gebruiker erkent dat hij in dat geval, gelet op de volledige uitvoering van de overeenkomst door Horeca Partners
niet over een herroepingsrecht beschikt voor deze advertentie. Zelfs indien de Gebruiker een consument is, beschikt hij dus niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Artikel 8 – Weigering toegang

Horeca Partners behoudt zich het recht voor om eenzijdig de toegang te verbieden tot IKWILEENHORECAZAAK.BE of een gedeelte ervan aan elke Gebruiker:

 • die deze Algemene Voorwaarden zou overtreden;
 • die de Persoonsgegevens waartoe hij toegang heeft via IKWILEENHORECAZAAK.BE zou gebruiken met het oog op direct marketing of om niet gevraagde berichten te versturen naar de e-mailadressen van andere Gebruikers (“spamming”) voor eender welk commercieel doel of op een andere niet-toegelaten wijze;
 • die op IKWILEENHORECAZAAK.BE valse of onwettelijke advertenties zou plaatsen;
 • die op een bepaalde manier de goede reputatie van IKWILEENHORECAZAAK.BE zou schaden;
 • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
 • die IKWILEENHORECAZAAK.BE zou aanwenden voor onwettige doeleinden.

Artikel 9 – Varia

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid of de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. De eventueel strijdige bepaling wordt voor niet geschreven gehouden en zal vervangen worden door een andere die zo dicht mogelijk dezelfde functie zal hebben.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onverminderd het recht van de consument om de zaak te brengen voor diens natuurlijke rechter bedoeld in artikel 624, 1° 2° en 4° Gerechtelijk en Verordening 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, valt elk
geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Het Belgisch recht is van toepassing.