Privacy Policy

Alle Persoonsgegevens die Horeca

Partners verzamelt van de Gebruikers van IKWILEENHORECAZAAK.BE worden met de grootste zorg verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Wet Persoonsgegevens”) en de bepalingen van deze Privacy Policy.

In deze Privacy Policy vindt u informatie over:

 • Welke Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden;
 • Welke maatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens en de toegang ertoe veilig te stellen;
 • Welke Derden desgevallend toegang kunnen krijgen tot uw Persoonsgegevens;

Uw rechten inzake toegang tot, verbetering en verwijdering van uw Persoonsgegevens en uw recht op verzet tegen de verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 1 – Definities

Voor de toepassing van deze Privacy Policy gelden de volgende definities:

“Derde Partij” betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar bestuur, niet zijnde de Gebruiker wiens persoonsgegevens worden verzameld, noch Horeca Partners.

“Persoonsgegevens” betekent iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon in de zin van de Wet Persoonsgegevens.

“Verantwoordelijke voor de verwerking” betekent de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Persoonsgegevens. Voor de verwerking omvat in deze Privacy Policy zal als Verantwoordelijke voor de verwerking worden beschouwd:

Horeca Partners
Desguinlei 184
2018 Antwerpen (België)
BE 0870617164
ikvraaghet@ikwileenhorecazaak.be

Artikel 2 – Welke Persoonsgegevens worden verwerkt?

Horeca Partners kan verschillende types van Persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelen en opslaan op haar servers dewelke zich bevinden in de Europese Ruimte. In het bijzonder kan Horeca Partners de volgende Persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam, adres, e-mailadres, facturatiegegevens;
 • Gebruikersnaam en paswoord die de Gebruiker toegang geeft tot zijn account;
 • Informatie aangeleverd door de Gebruiker bij gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE, met inbegrip van doch niet beperkt tot geplaatste advertenties vanwege Gebruikers die een horecazaak overdragen en vragen om informatie vanwege geïnteresseerde Gebruikers;
 • Het door de Gebruiker gebruikte besturingssysteem en type browser.

Artikel 3 – Hoe worden de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt en voor welke doeleinden?

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om de Gebruiker toe te laten een account aan te maken en de Gebruiker toe te laten toegang te verkrijgen tot zijn/ haar persoonlijke account;
 • Het gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE met inbegrip van het aanvragen en ontvangen van bijkomende informatie met betrekking tot een advertentie;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen de Gebruiker en Horeca Partners, met inbegrip van facturatie van geplaatste advertenties;
 • De diagnose van technische problemen en het bieden van technische ondersteuning met betrekking tot het gebruik van de advertentie IKWILEENHORECAZAAK.BE;
 • Het beheren, evalueren en verbeteren van IKWILEENHORECAZAAK.BE.
 • Verder gaat de Gebruiker akkoord dat zijn Persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:
 • Met het oog op de naleving van de van toepassing zijnde wetgeving of regelgeving;
 • In uitvoering van een gerechtelijke uitspraak;
 • Met het oog op gedwongen uitvoering van een overeenkomst tussen Horeca Partners en de Gebruiker;
 • Het onderzoek van een vermoeden van een actuele frauduleuze of illegale activiteit;
 • Met het oog op de bescherming van de rechten van de Gebruiker.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de verwerking van Persoonsgegevens met het oog op bovengenoemde doeleinden kan inhouden dat Persoonsgegevens over verscheidene netwerken worden getransfereerd en wijzigingen worden aangebracht aan deze Persoonsgegevens met het oog op de compatibiliteit met de technische vereisten van deze netwerken.

Artikel 4 – Veiligheid

Horeca Partners zal gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen tegen ongeautoriseerde toegang tot of onwettige verwerking van Persoonsgegevens alsook tegen het verlies, vernietiging of beschadiging op dezelfde wijze als dit mag verwacht worden van een normaal redelijk en voorzichtige entiteit die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.

Artikel 5 – Openbaarmaking aan Derden

Behoudens indien expliciet bepaald in deze Privacy Policy zal Horeca Partners de Persoonsgegevens van de Gebruiker niet openbaar maken aan Derden zonder de voorafgaande toestemming te verkrijgen van de Gebruiker behoudens indien deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacy Policy of indien Horeca Partners daartoe wettelijk verplicht is.

Indien de Gebruiker reageert op een advertentie van een andere Gebruiker, gaat de Gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens worden meegedeeld aan deze andere Gebruiker teneinde deze laatste toe te laten te reageren op de vraag om informatie. De Gebruiker die Persoonsgegevens van een andere Gebruiker ontvangt in het kader van een vraag om informatie verbindt zich ertoe deze Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Horeca Partners kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker ook delen met haar service providers, met inbegrip van cloud providers, die haar helpen om IKWILEENHORECAZAAK.BE te beheren en te verbeteren. Horeca Partners zal deze Derde enkel de Persoonsgegevens overhandigen die nodig zijn om de service provider toe te laten zijn diensten te verlenen aan Horeca Partners en zal geen toelating geven om de Persoonsgegevens van de Gebruiker verder openbaar te maken behoudens indien dit noodzakelijk is om deze service provider toe te laten diensten te leveren voor Horeca Partners of indien de service provider daartoe wettelijk verplicht zou zijn. In ieder geval zal deze service provider verplicht worden de Persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

In geval van fusie of overname van een geheel of deel van Horeca Partners, kan Horeca Partners de Persoonsgegevens van de Gebruiker meedelen aan haar rechtsopvolger op voorwaarde dat deze de Persoonsgegevens uitsluitend zal verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Artikel 6 – Cookies

IKWILEENHORECAZAAK.BE maakt gebruik van cookies. De Gebruiker dient deze cookies te aanvaarden indien hij IKWILEENHORECAZAAK.BE wenst te gebruiken. Deze cookies zullen worden opgeslagen op de gegevensdrager van de Gebruiker om het gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE
mogelijk te maken. De Gebruiker kan op ieder ogenblik zijn instemming met het gebruik van cookies intrekken door zijn browserinstellingen in die zin aan te passen met dien verstande dat deze intrekking als gevolg kan hebben dat het gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE wordt onderbroken, beperkt of zelfs onmogelijk wordt.

Artikel 7 – Rechten van de Gebruiker

Recht op informatie. Indien de Gebruiker vragen heeft omtrent de verwerking van zijn Persoonsgegevens heeft hij het recht Horeca Partners om informatie te verzoeken omtrent deze verwerking. Horeca Partners zal de Gebruiker dan inzage verschaffen tot diens Persoonsgegevens en de bron van deze Persoonsgegevens.

Recht van verbetering. De Gebruiker heeft het recht kosteloos zijn Persoonsgegevens te laten verbeteren indien deze Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn. De Gebruiker heeft bovendien het recht te verzoeken om verwijdering van gegevens die onjuist of niet terzake dienend zijn.

Contactinfo. Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen dient de Gebruiker Horeca Partners te contacteren per e-mail op ikvraaghet@ikwileenhorecazaak.be of per brief naar Horeca Partners bvba, Desguinlei 184, 2018 Antwerpen (België).

Artikel 8 – Bewaring en verwijdering van Persoonsgegevens

Horeca Partners zal de Persoonsgegevens van de Gebruiker bewaren zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden omschreven in deze Privacy Policy. Indien de Gebruiker zijn account gedurende een opeenvolgende periode van 18 niet gebruikt, zal Horeca Partners deze account met inbegrip van alle aan de account verbonden Persoonsgegevens verwijderen. De bedrijfsgegevens van professionele overnamebemiddelaars worden bijgehouden met het oog op een verdere samenwerking.

Artikel 9 – Privacy policies van Derden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat hij door het gebruik van IKWILEENHORECAZAAK.BE toegang kan verkrijgen tot bepaalde diensten geleverd door Derden. In dat geval kunnen afzonderlijke privacy policies van deze Derden van toepassing zijn. Horeca Partners is niet verantwoordelijk voor deze privacy policies van Derden noch voor de naleving ervan.

Artikel 10 – Updates en wijzigingen

Indien nodig kan deze Privacy Policy worden gewijzigd of geactualiseerd om Horeca Partners toe te laten uw eerder verzamelde Persoonsgegevens te verwerken voor nieuwe doeleinden. In dat geval zal de Gebruiker hierover worden ingelicht per e-mail met de vraag zich akkoord te verklaren met de nieuwe Privacy Policy.